Diensten

Zoals al in de werkwijze is omschreven, wil OPS zich niet beperken tot alleen het adviseren. Met name het aansturen en begeleiden van veranderingsprocessen is een belangrijke activiteit. Op basis van de opgedane ervaringen kan OPS uw organisatie de volgende diensten aanbieden;

Consultancy
Het adviseren van bedrijven op basis van logistieke vraagstukken met betrekking tot het primaire bedrijfsproces. Hierbij spelen dus de aspecten organisatie, procedures en informatiesystemen een centrale rol.
Concrete opdrachten in dit kader zouden kunnen zijn:

Mijn informatiesysteem ondersteunt mijn primair bedrijfsproces onvoldoende. Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de kwaliteit hiervan te vergroten;

Mijn toelevering van grondstoffen is onbetrouwbaar, daarom ben ik genoodzaakt om grote voorraden te hanteren. Welke maatregelen kan ik nemen om deze voorraden te verlagen;

Ofschoon de afzonderlijke delen van mijn primair bedrijfsproces efficiŽnt zijn ingericht is het totale proces niet efficiŽnt.

Welke maatregelen zijn nodig om het totale primaire bedrijfsproces efficiŽnter en effectiever te maken;

Mijn primair bedrijfsproces is niet of nauwelijks aan te sturen.

Bij wijzigingen in de markt kost het mij enorm veel energie om mijn primair bedrijfsproces hierop aan te passen. Welke maatregelen zijn nodig om deze aansturing te verbeteren;

De kwaliteit van mijn bedrijfsproces voldoet niet aan de kwaliteitseisen zoals die vanuit de markt geŽist wordt. Hoe kan ik de kwaliteit hiervan verhogen;

Het product wat ik binnen mijn bedrijfsproces voortbreng is kwalitatief perfect. Echter, de kosten om dit te realiseren liggen boven het marktniveau. Op welke wijze kan ik mijn productiekosten verlagen zonder de kwaliteit van mijn eindproduct aan te tasten;

Interim Management
Het vervullen van een (tijdelijke) management functie binnen een bedrijf. Hierbij is dus sprake van een uitvoerende functie. Ook hierbij kan het doel velerlei zijn. Enkele voorbeelden:

Ik zoek op korte termijn een manager die de functie van mijn logistiek manager of informatiemanager kan overnemen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurige ziekte of doordat de voorgaande manager een andere functie heeft gekregen.

Ik zoek een interim manager die als buitenstaander bevoegdheden krijgt om binnen mijn organisatie orde op zaken te stellen. Vaak wordt een dergelijke werkwijze gebruikt om bepaalde cultuurvormingen binnen een bestaande bedrijfsorganisatie te doorbreken en te voorkomen dat op subjectieve argumenten beslissingen worden genomen of juist achterwege blijven.

 

Project Management
Projectmanagement vertoont veel overeenkomsten met interim management. Ook hier is sprake van een tijdelijk karakter en een uitvoerende functie. Bij projectmanagement ligt echter de nadruk op het samenstellen van een team om samen met dit team een bepaald ingrijpend veranderingsproces te realiseren. Enkele voorbeelden:

Ik zoek een objectieve projectleider die binnen mijn organisatie een team moet leiden om tot een nieuwe pakketselectie te komen. Ik kies hierbij voor een externe projectleider op basis van zijn ervaring en expertise van pakketleveranciers. Hij moet in staat zijn om op basis van mijn specifiek bedrijfsproces, een juiste keuze te bepalen;

Ik zoek een projectleider die binnen mijn organisatie een veranderingsproces kan aansturen waarbij hij de ideale neutrale buffer is tussen toeleveranciers van hard- en software en mijn organisatie. Hij is in staat om alle van belang zijnde aspecten van een veranderingsproces binnen mijn bedrijf zodanig te sturen dat dit geleidelijk maar doelgericht zal leiden tot een efficiŽnt bedrijfsproces waarin het nieuwe informatiesysteem volledig is geÔntegreerd.


OPS Solutions bv
Reusel 28
5751 WG Deurne - Nederland
Phone: +31 (0)493 311 588
Fax: +31 (0) 84 750 5660
Mobile: +31 (0)6 22506705
www.ops.nl
E-mail:
info@ops.nl